Všeobecné obchodní podmínky


Preambule

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují nákup v internetovém obchodě umístěném na webových stránkách www.danne-shop.cz provozovaném společností D.Anne s.r.o. se sídlem: Boleslavská 199, Kosmonosy 293 06. IČ 285 35 260, DIČ CZ28535260, která je zapsána v obchodním rejstříku v oddílu C, vložce 148627, vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Prodávající“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je výše uvedená společnost, a kupujícího, který je dále označován jako Kupující či Spotřebitel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které VOP neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále též „Zákon na ochranu spotřebitele“) v platném znění. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které VOP neupravují, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále též „Obchodní zákoník“).


I. Vymezení pojmů:

Zboží: Sortiment výrobků zahrnující kojenecký textil a dárkové krabičky ruční výroby.

Prodávající: Obchodní společnost D.Anne s.r.o. se sídlem Boleslavská 199, Kosmonosy 293 06. IČ 285 35 260, DIČ CZ28535260, zapsaná v obchodním rejstříku v oddílu C, vložka 148627, vedeném Městským soudem v Praze.

Kupující: podnikatel, který nakupuje Zboží za účelem svého podnikání s tímto Zbožím, kupující se řídí VOP v rozsahu, které se ho dotýkají a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Spotřebitel: kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží za jiným účelem než pro účely podnikání.

Kupní smlouva: objednávka Kupujícího nebo Spotřebitele je návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem Doručení závazného souhlasu Kupujícímu nebo Spotřebiteli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo Spotřebitelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Spotřebitelská Smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

 

II. Uzavření Kupní smlouvy

A.) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Kupujícímu nebo Spotřebiteli s návrhem na uzavření Kupní smlouvy (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Od tohoto okamžiku je Kupující nebo Spotřebitel vázán VOP, v rozsahu v jakém se na něj vztahují. Spolu s odesláním objednávky Kupující nebo Spotřebitel stvrzuje Prodávajícímu, že se s VOP seznámil a že se zněním VOP platných v době uzavření Kupní smlouvy souhlasí. Kupující nebo Spotřebitel je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po Kupujícím či Spotřebiteli vymáhat vázanost VOP. VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

B.) Uzavřením kupní smlouvy bere Kupující na vědomí, že Zboží nabízené k prodeji na webových stránkách www.danne-shop.cz, zakoupené Kupujícím za účelem dalšího podnikání, je přísně zakázáno prodávat přes jiné e-shopy či webové stránky (jakož i přes jiný druh e-komerce), pokud toto nebylo předem zákazníkovi písemně schváleno společností D.Anne s.r.o. (tzn. Prodávajícím), a to pod pokutou 100 000 Kč. V případě porušení tohoto ustanovení, podnikne společnost D.Anne s.r.o. náležité právní kroky k vymáhání náhrady vzniklé škody.

C.) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího, Kupujícího či Spotřebitele, lze Kupní smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

D.) Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího a Kupující nebo Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky údaje uvedené na objednávce zkontrolovat a případně opravit.

E.) VOP jsou umístěny na webových stránkách Prodávajícího www.danne-shop.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím či Spotřebitelem.

III. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

A.) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v internetovém obchodě Prodávajícího. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu nebo Spotřebiteli Prodávajícím až v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové, e-mailové objednávce nebo objednávce realizované prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, není zpětně Kupujícímu či Spotřebiteli potvrzována a Zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího nebo Spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu či Spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.

B.) Prodávající dále poskytuje Spotřebiteli možnost zúčastnit se Věrnostního programu uveřejněného na webových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje průběžně měnit podmínky Věrnostního programu, které jsou Prodávajícím uveřejňovány na jeho webových stránkách www.danne-shop.cz.

C.) Platebními podmínkami se rozumí jednotlivé způsoby plateb uvedené v bodu 4. tohoto Článku. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu na dodávku Zboží ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, Prodávajícící vystaví doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání Zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

D.) V internetovém obchodě Prodávajícího umístěného na webových stránkách www.danne-shop.cz jsou možné tyto způsoby plateb Zboží:

            1/ platba v hotovosti při převzetí Zboží doručovaného prostřednictvím České pošty.

     2/ bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na bankovní účet Prodávajícího vedený u Poštovní spořitelny, č.ú.: 226807990/0300. Pokud bude zvolen v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky budou Kupujícímu nebo Spotřebiteli poskytnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Údaje pro provedení platby jsou zároveň Kupujícímu nebo Spotřebiteli odeslány elektronickou poštou na email uvedený v objednávce. Zboží je Kupujícímu či Spotřebiteli odesláno po připsání platby na účet Prodávajícím.

E.) Po úhradě kupní ceny vystaví Prodávající Kupujícímu či Spotřebiteli daňový doklad v souladu s platnými právními předpisy a to dle údajů, které Kupující či Spotřebitel uvedli v objednávce. Požaduje-li Kupující upravit své údaje uvedené na daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím z důvodů chybně uvedených údajů Kupujícím na objednávce, je Prodávající oprávněn za vystavení opravného daňového dokladu účtovat Kupujícímu částku ve výši 50 Kč.

IV. Dodací podmínky

A.) Dodávky Zboží jsou dle dostupnosti Zboží a provozních možností Prodávajícího realizovány na území České a Slovenské republiky v co nejkratším možném termínu, obvykle ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve výjimečných případech a při dodání Zboží do zahraničí může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího či Spotřebitele. Za splnění dodávky se považuje dodání Zboží na adresu uvedenou Kupujícím či Spotřebitelem v objednávce. Dopravu na adresu určenou Kupujícím či Spotřebitelem v objednávce zajišťuje Prodávající a hradí Spotřebitel či Kupující. Kupující či Spotřebitel ve své objednávce volí způsob dodání Zboží, kterými jsou:

    1.) balík do ruky (do r. 2012 obchodní balík) s dobírkou České pošty s.p. – rozvážka v průběhu pracovní doby dne následujícího po dni podání. V případě nepřítomnosti adresáta na jím uvedené adrese, bude na adrese zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde bude připravena po dobu následujících 7 dní k vyzvednutí. V případě nevyzvednutí zásilky během této doby, bude zásilka vrácena zpět Prodávajícímu.

    2.) balík s dobírkou přepravní společností PPL – rozvážka v průběhu dne následujícího po dni podání. Dopravce bude Kupujícího či Spotřebitele předem kontaktovat na jím uvedeném tel. čísle.

B.)  Cena dopravy u objednávek maloobchodního charakteru (tzn. nákup koncového zákazníka):
 
                          Doprava ČP obchodní balík  dobírka (dodání do 24 hodin od expedice)
                                        - objednávka do 2.000,- cena dopravy 130,- Kč                    
                                        - objednávka nad 2.000,- ČP obchodní balík zdarma.
               Doprava ČP doporučený balíček dobírka (pouze objednávky do 450,- Kč!!!, dodání od expedice 2-4 dny):
                                        - cena dopravy 100,- Kč
C.) Cena dopravy u objednávek velkoobchodního charakteru (nákup obchodníka):
             Doprava ČP balík do ruky (do r.2012 obchodní balík):
                           - objednávka do 5.000,- cena dopravy 120,- Kč
                           - objednávka v rozmezí 5.000 - 10.000,- cena dopravy 60,- Kč.
                           - objednávka nad 10.000,- doprava zdarma.
    1.) Prodávající si vyhrazuje právo stanovit obchodníkovi (tzn. velkoobchodnímu zákazníkovi) min. hranici velkoobchodní objednávky 2.000,- Kč vč. DPH (do této hodnoty se nezahrnuje cena dopravy).  Prodávající si vyhrazuje právo došlé velkoobchodní objednávky zboží s hodnotou nižší než 2.000,- Kč vč. DPH (bez ceny dopravy) neodbavovat.
D.) Jestliže je Prodávající povinen podle Kupní smlouvy předat Zboží dopravci v určitém místě pro přepravu Zboží Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže Kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat Zboží, avšak Prodávající není povinen předat Zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, když Zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že Prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému Zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na Zboží.

V. Odstoupení od smlouvy

A.) Byla-li Kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. V případě, že Prodávající nepředal Spotřebiteli informace, které je povinen Spotřebiteli předat písemně nebo jiným obdobným způsobem v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí Zboží Spotřebitelem. Jestliže však Prodávající řádně předal informace uvedené v ustanovení § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku Spotřebiteli v průběhu výše uvedené tříměsíční lhůty, dochází k ukončení běhu této lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní.

B.) Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 tohoto Článku, má Prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží. Spotřebitel je však povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, jež bylo předmětem koupě, nepoužité a zabalené v neporušeném vnějším obalu.

C.) Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto Článku je Prodávající povinen vrátit Spotřebiteli uhrazenou cenu Zboží nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení Prodávajícímu.

D.) V případě, že Spotřebitel nevrátí Prodávajícímu Zboží, jež bylo předmětem koupě, nepoužité a zabalené ve vnějším obalu, není Prodávající povinen Spotřebiteli vrátit uhrazenou cenu Zboží.

E.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že Zboží se již nevyrábí nebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího nebo Spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující nebo Spotřebitel zaplatil již část nebo celou kupní cenu Zboží, bude mu tato uhrazená kupní cena převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od zrušení objednávky ze strany Prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady Zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

A.) Záruční doba začíná běžet převzetím věci Kupujícím nebo Spotřebitelem. Kupující, je povinen prohlédnout Zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a Prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné bezvadné Zboží. Pozdější reklamaci fyzického poškození Zboží není již možné uznat.

B.) Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším potížím plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (fyzické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené Zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému Zboží při jeho převzetí je Spotřebitel upozorněn zejména těmito VOP, má tak možnost ihned při převzetí Zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

C.) Při prodeji Zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Kratší životnost výrobku vzhledem k opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

D.) Spotřebitel při uplatnění záruky má:

    1.)jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy,

    2.) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

    3.) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

   4.) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

E.) Záruční doba Kupujícího, používající výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

F.) V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, tedy, že není zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu Zboží s kupní smlouvou má Spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

     1.) přiměřeným snížením kupní ceny,

     2.) náhradním dodáním Zboží,

     3.) odstoupením od smlouvy,

G.) Spotřebitel může požadovat u Prodávajícího bezplatné náhradní dodání Zboží. Pokud volbu Spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat od Prodávajícího přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit.
VII. Reklamace(uplatnění odpovědnosti za vady)
 

A.) O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nebo se Spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

B.) Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno. V případě oprávněné reklamace má Kupující nebo Spotřebitel právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel či Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Spotřebitele či Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

C.) Prodávající vydá Spotřebiteli či Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel či Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Spotřebiteli či Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

VIII. Ochrana osobních údajů

A.) Kupující či Spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího či Spotřebitele s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany Prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu či Spotřebiteli. Kupující či Spotřebitel mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich ochranu včetně dalších zákonných práv v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího či Spotřebitele dobrovolné, nicméně jejich sdělení je podmínkou uzavření Kupní smlouvy.

B.) Používáním internetového obchodu www.danne-shop.cz souhlasí Spotřebitel či Kupující se shromažďováním a používáním informací o Kupujícím či Spotřebiteli a jejich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou uvedena ve VOP. Každá změna pravidel shromažďování a používání osobních údajů Kupujících a Spotřebitelů bude uvedena ve VOP, které jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího www.danne-shop.cz

IX. Autorská práva

Á.) Veškeré obrázky, loga, atd. zveřejněné na webových stránkách www.danne-shop.cz jsou předmětem autorských práv. Jákekoliv jejich kopírování, šíření a použití bez předchozího souhlasu majitele autorských práv nebo společnosti D.Anne. s.r.o., není dovoleno, a bude stíháno dle platných zákonů.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2009.

 

 
 

Oblečení

Spaní a pokojíček

Koupání a hygiena

Hračky pro mimi

Značky / dovozci

Hlavní menu

Statické stránky